OKYANUS KOLEJİ ile İkili Anlaşmamız..

M a l t e p e   Ü n i v e r s i t e s i    R e k t ö r l ü ğ ü  ile  O k y a n u s   O k u l l a r ı arasında  imzalanan protokol gereğince, Bahçeşehir Okyanus Kolejinin Ü s t ü n  Z e k â l ı - l a r  Öğretmenliği Programı öğrencileri için   u y g u l a m a   o k u l u  olması konusunda protokol imzalanmış ve uygulamaya geçilmiştir.  Uygulama okulunda Prof. Dr. Ümit DAVASLIGİL’in başkanlığında, Ü s t ü n   Z e k â l ı l a r Öğretmenliği Programı Öğretim Elemanları tarafından Yaratıcılık, Sosyal - Duygusal Gelişim veDüşünme Becerileri ders programları  geliştirilmekte, program   f a r k l ı l a ş t ı r ı l m a s ıkonusunda öğretmenlere yönlendirme yapılmakta ve veli seminerleri düzenlenmektedir. Üstün Zekâlılar Öğretmenliği birinci sınıf öğrencileri uygulama ve gözlem çalışmalarını sürdürerek, öğrenciyken öğretmenlik deneyimi edinmeye başlamışlardır. Bu proje uygulaması özgün bir nitelik taşımaktadır.