NEDEN ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİNİ?

 • Özeleğitimuygulamalarındaetkili, verimli yöntem-tekniklerikarşılaştırarakseçer  ve kullanırım.
 • Özeleğitimalanıileilgilieğitimöğretim uygulamaları sırasındakarşılaşılabileceği sorunlaraçözümüretirim.
 • Zihin  engelli öğrenciler için bireyselleştirilmiş programgeliştirebilir, materyal      tasarlayabilir,                    uygulama      ve öğrencigelişimleri ileilgiliçokyönlü değerlendirmeyapabilirim.
 • Zihin  engelli  çocuklarla  normal  bireyler arasındakiiletişim veetkileşimisağlamak için           eğitsel     çözümleri            üretebilirve uygulayabilirim.
 • Özeleğitimleilgilibirey,ailevetoplumu bilgilendirici, becerikazandırıcıçalışmalar yapabilirim.
 •  Öğretmenlik  alan  bilgisini,  kişisel  ve sosyal         özelliklerini     temsil   edecek yeterliklerikazanırım.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİNİ SEÇİYORUM ÇÜNKÜ;

 •  Türkiye’desürekliihtiyaçduyulanve atamayapılanİlköğretimÖzelAltsınıfa, OÇEM’lere(OtistikÇocuklarEğitim Merkezi),İşokullarınaverehabilitasyon merkezlerineöğretmenolabilirim.
 • Rehabilitasyonmerkezlerindeyönetici/ öğretmen/kurucumüdür/sahibi olabilirim.
 • RehberlikAraştırmaMerkezlerinde (RAM)ÖzelEğitimUzmanıolabilirim.
 • Akademisyenolabilirim.
 • ERASMUSöğrencisiolarakeğitimiminen azbiryarıyılınıAvrupa’dageçirebilirim.
 • Yetersizliğiolançocuklarıneğitimine yöneliketkinlikler,ortamlarvemateryaller oluşturabilirim.
 • Yetersizliğiolançocuklarınbütünsel (fiziksel,sosyal,duygusal,bilişsel) ihtiyaçlarıkonusundagerekli profesyonellerleveailelerleişbirliği yapabilirim.
 • Yetersizliğiolançocuklarıngelişimini bütünselolarakdeğerlendirebilirim.
 • Uluslararasıgeçerliliktebirdiploma sahibi olabilirim.

 

Çift Anadal– Yandal

PROGRAMLARIMIZ

BÖLÜMLER

ÇAP

YAP

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

+

_

Okul Öncesi Lisans Programı

+

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı (İngilizce)

+

_

Üstün Zekalılar Lisans Programı

+